SH2-140 Nebula 
 
 
(C) 2009-2021 by Leonardo Orazi - All rights reserved