Nebulae - NGC6960 - Veil Nebula WE 
 
 
(C) 2009-2010 by Leonardo Orazi - All rights reserved