M78 Reflection Nebula 
 
 
(C) 2009 by Leonardo Orazi - All rights reserved